sadly

sadly adv

see sad, adj.

  1. Regrettably; unfortunately.