slightly

slightly adv

see slight, adj.

  1. Scarcely.