gaily

gaily adv

see gay, adj.

  1. Joyfully; happily; merrily; ornately; decoratively.