gladden

gladden [-ed] v

OE.

  1. Make happy; render joyous.