progenitor

progenitor n

ME < Fr. < L. prōgenitōr-em, ancestor < prō-, before (in time) + gign-ěre, beget.

  1. Predecessor; precursor; forerunner; originator; creator; begetter; father; [fig.] sunrise; God.