daintily

daintily adv

see dainty, adj.

  1. Delicately; politely; softly.